Wing Tsun Polska

Techniki - Techniki Chum Kiu

Sifu - 2010-12-19, 19:31
: Temat postu: Techniki Chum Kiu
Je¶li chcecie co¶ (albo co¶ wiêcej) wiedzieæ na temat technik i formy CHK, piszcie.
wt - 2011-08-30, 15:48
:
tak jak w temacie SNT wrzucalem cala forme tak tu wrzuce http://i53.tinypic.com/124c9eg.jpg

no i ponowna prosba do Sifu albo kogos kto zna ja dobrze i nazwie prawidlowo wszystkie ruchy o napisanie ich tu, napewno sie przydadza :)
Ryu Li - 2011-12-13, 12:28
:
Je¶li jest taka mo¿liwo¶æ to prosi³bym Sifu o wypisanie kolejnych technik wystêpuj±cych w formie chum kiu bo sporo nazw jest mi jeszcze obcych :P
Sifu - 2011-12-14, 12:00
:
Ryu Li napisa/a:
Je¶li jest taka mo¿liwo¶æ to prosi³bym Sifu o wypisanie kolejnych technik wystêpuj±cych w formie chum kiu bo sporo nazw jest mi jeszcze obcych :P


Uccchhhhh.... dobra, na pro¶bê Twoj±, Rafa³a, Mi³osza, Dawida i ju¿ nie pamiêtam kogo jeszcze :mrgreen: postaram siê to opisaæ, zacznê od pierwszej czê¶ci formy i na dzisiaj na tym skoñczê, bo trochê tego jest, a szczerze mówi±c nawet w ksi±¿ce "Chum Kiu" nie jest to opisane bardzo szczegó³owo (ostatnio znów j± przegl±da³em w³a¶nie pod tym k±tem).

Przybieranie pozycji YCHKYM nazywa siê Hoi Ma, czyli po prostu "przybieranie pozycji" > 2x tan i od razu 2x gan (inaczej ni¿ w SNT, gdzie w obu pozycjach siê zatrzymujemy, dopiero za chwilê przechodz±c do kolejnej) > kwun sau (rotating arms = obracaj±ce siê rêce) > kuen > juen sum kuen (=uderzenie ze zwrotem) > 2x jam sau ("ton±ca" rêka, bo ³okieæ znajduje siê poni¿ej chung sum sin - linii centralnej) > 2x chuen sau (rêce strza³y) > 3x podwójny pie jarn/lan sau ze zwrotem zaczynaj±c od lewej strony > 2x fok sau > 2x tan sau > 3x nau sau (w ksi±¿ce CHK ta technika jest t³umaczona jest "rêka atakuj±ca ³okieæ", ale nie jest to t³umaczenie dok³adne, bo angielski termin jest przytoczony jako "da jarn sau", czy jako¶ podobnie, wiêc o dok³adne t³umaczenie "nau sau" trzeba dopytaæ Sikunga albo w przysz³ym roku Sijo) > wu sau (rêka-stra¿nik) > sam cheung (3 uderzenia d³oni±) > 3x sekwencja lan/hau jarn > 2x tan > juen sum bong sau/wu sau ("rêka skrzyd³o" i rêka-stra¿nik ze zwrotem) > lan sau/wu sau > hau jarn/kuen > powrót do YCHKYM + fat sau > fok sau > da ngan sau (rêka uderzaj±ca w oko) > huen sau.

Po tej ca³ej sekwencji wykonujemy j± jeszcze raz na drug± stronê, tym razem zaczynaj±c od zwrotu w prawo przy pie jarn/lan sau.

Co do drugiej czê¶ci formy, to ju¿ w nastêpnym odcinku ;-)

Jak co¶ jeszcze jest niejasnego, to pytajcie.
Ryu Li - 2011-12-14, 23:09
:
:shock: :O masakra
Ile nazw do nauczenia, a to tylko pierwsza czê¶æ
R@F@L - 2011-12-15, 00:04
:
:shock: heheh ja zostane narazie tylko przy pierwszej czêsci na jakies dwa lata :mrgreen:
Sifu - 2011-12-15, 10:58
:
Czyli rozumiem, ¿e dalej na razie mogê nic nie pisaæ :mrgreen: O jak siê cieszê!! :mrgreen:
A tak powa¿nie, to druga, trzecia czê¶æ i tzw. po³ówka na koñcu s± krótsze, co wcale nie znaczy, ¿e prostsze
R@F@L - 2011-12-17, 19:37
:
Jak dlamnie juz sifu nie musi pisac dalej :roll: ale mam pytanko

2x chuen sau (rêce strza³y) to nie to samo co (rêka uderzaj±ca w oko) ??
Sifu - 2011-12-17, 22:05
:
Nie, bo chuen sau nie tylko uderza w oko. Ostatnio Dawid z Kudowy o to pyta³. Jutro o tym pogadamy;-)
Rêka uderzaj±ca w oko to da ngan sau i to jest technika tylko do uderzania w oko.
Ryu Li - 2012-02-29, 15:11
:
Je¶li bêdzie mia³ Sifu trochê czasu to poprosi³bym o opisanie drugiej czê¶ci :P
I mam jeszcze pytanie odno¶nie 2x fok sau, tego po "3x podwójny pie jarn/lan sau": czy d³onie schodz± siê bardziej do siebie tworz±c razem z cia³em taki trójk±t, czy rêce s± mo¿e po ca³o¶ci w równym odstêpie jak np. po kolejnym 2x tan sau?
Sifu - 2012-02-29, 18:33
:
Opiszê, jak znajdê d³u¿sz± chwilê;-)
Co do 2x fok, pytanie jest bardzo dobre, bo sam przez wiele lat mia³em z tym problem, ale chyba w 2008 albo 2009 Sijo na seminarium dla instruktorów rozwia³ wszystkie w±tpliwo¶ci - fok powinien byæ pod k±tem tak jak w aplikacjach! Mówi³, ¿e rêce powinny tworzyæ klin. Chyba wszyscy Polacy robili wtedy 2x fok w chum kiu tak jak 2x tan, czyli na szeroko¶ci barków. Przy tej okazji wspomnia³ te¿, ¿e pie jarn powinien byæ bezwzglêdnie na wysoko¶ci klatki piersiowej, a nie wy¿ej.
Ryu Li - 2012-02-29, 19:49
:
Nie ma problemu.
A no w³a¶nie przygl±da³em siê instruktorom jak tylko mia³em okazjê i ró¿nie to robili, wola³em siê upewniæ.
S± takie szczegó³y w formach, ¿e masakra. Ile potrzeba czasu aby je wszystkie poznaæ i opanowaæ :O

W aplikacjach/walce pie jarn te¿ jest tylko na wysoko¶ci klatki piersiowej? Przewa¿nie aplikowa³em go wy¿ej :P
Sifu - 2012-02-29, 21:06
:
Zgadza siê. Sama forma CHK to siedmiomilowy krok w porównaniu do SNT, i w zakresie formy i technik i programu nauczania. W CHK powiniene¶ ju¿ "p³yn±æ", bo ¿ywio³em tej formy jest woda ("szukanie MOSTÓW" - most jest nad wod±), wiêc æwiczy siê du¿o cykli i zaczyna siê uczyæ sekcji chi sau.
Ja sam pilnujê swojego pie jarn w CHK, ¿eby by³o takie jak Sijo powiedzia³, czasem patrzê, jak robi± inni, ale wagê przywi±zujê do tego, jak robi Sijo, Sikung i mój Sifu, bo to s± dobre wzorce,a a reszta... bywa ró¿nie;-)
Pie jarn jest bezwzglêdnie do u¿ywania na ¶rodkowym poziomie. W aplikacji mo¿esz oczywi¶cie uderzyæ 10 cm wy¿ej, byle nie za wysoko, bo wtedy sam ods³onisz w³asn± krtañ. Do wy¿szych uderzeñ ³okciem jest przewidziany raczej kop jarn z BTZ i tie jarn.
Ryu Li - 2012-03-01, 17:49
:
Tie jarn? Nic mi nazwa tej techniki nie mówi, mo¿e widzia³em j±, ale nie znam nazwy.
Sifu - 2012-03-02, 18:25
:
Tie jarn na pewno znasz z technik obrony przed duszeniem "gilotyn±" (farn cheung > tie jarn > gam/jam/kwai gerk > gam/jik jong jarn). Nie ma go - o ile mi wiadomo w ¿adnej formie - ale technika jest do¶æ stara i skuteczna. U¿ywa siê go czêsto te¿ w aplikacjach biu tze chi sau przy obronie przed au kuen, kiedy jeste¶my wewn±trz bramki przeciwnika. Przypomnij mi na grupie zaawansowanej, to poæwiczymy t± aplikacjê;)
Ryu Li - 2012-03-02, 22:13
:
Na pewno przypomnê Sifu :)