Wing Tsun Polska

Portal - Otwarcie portalu

Sifu - 2003-10-03, 01:30
: Temat postu: Otwarcie portalu
WITAMY!

Zapraszamy wszystkich æwicz±cych w Polsce Leung Ting Wing Tsun Kung-Fu do aktywno¶ci i rozwijania portalu. Dzielcie siê z nami i ze sob± nawzajem Waszymi uwagami, spostrze¿eniami i do¶wiadczeniami zwi±zanymi z treningiem tej piêknej sztuki walki.

Niech jednak wszyscy u¿ytkownicy pamiêtaj±, ¿e mistrzem i wojownikiem zostaje siê przede wszystkim dziêki latom treningu z sercem i zaanga¿owaniem, a nie siedzeniem godzinami w Internecie, poniewa¿ w wirtualnym ¶wiecie ka¿dy mo¿e byæ mistrzem, a nawet wielu twierdzi, ¿e potrafi± lataæ:)

Traktujmy wiêc tê formê kontaktu jako DODATEK i uzupe³nienie rzeczywistego treningu.

Pozdrawiam wszystkich adeptów.

Sifu