Wing Tsun Polska

Sekcje w Polsce - Aktualna lista oficjalnych szkó³ PSWT/EEWTO/IWTA w Polsce

Sifu - 2010-12-23, 09:36
: Temat postu: Aktualna lista oficjalnych szkó³ PSWT/EEWTO/IWTA w Polsce
Je¶li æwiczysz w której¶ z ni¿ej wymienionych sekcji, podziel siê swoimi do¶wiadczeniami, lub zadaj pytanie np. ludziom, którzy æwicz± w innym mie¶cie lub u innego instruktora.


Oto zaktualizowana lista szkó³:


Warszawa

Si-Fu Marek Mikulski (4. stopieñ mistrzowski),
tel. 602 410 714
www.wing-tsun.pl
www.wingtsunwarszawa.com


Sifu Darek Gradowski (4. stopieñ mistrzowski),
http://www.wt-system.pl/


Sifu Norbert So³tysiak (3. stopieñ mistrzowski),
http://wtkungfu.pl/


Sifu Grzegorz Piórkowski (3. stopieñ mistrzowski),
Saska Kêpa, tel. 504508320,
http://www.wt-system.pl/Sihing Jarek Wojta¶ (2. stopieñ mistrzowski),
tel. 695 077 495
http://wingtsun-warszawa.pl/


Si-Mui Anna Wolska (2. stopieñ mistrzowski),
tel. 609 84 28 06
http://www.eewto.pl/


Sifu Jaros³aw Buæ (2. stopieñ mistrzowski),
www.wt-warszawa.pl


Woj. mazowieckieM³awa

Sifu Marcin B³aszak (3. stopieñ mistrzowski)
tel. 503 493 699,
Sihing Piotr Lejman (12. stopieñ uczniowski)
tel. 606 489 038
http://wtmlawa.info/

Radom

Sifu Marcin Grzywacz (2. stopieñ mistrzowski)
tel. 604 604 678
http://www.kungfu-radom.pl

WielkopolskaPoznañ

Sifu Andrzej Kominek (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 502 616 856
http://www.wingtsunpoznan.pl/

(Jest to jedyny oficjalny klub Leung Ting Wing Tsun w Poznaniu!)Pomorze


Szczecin


Sifu Aleksander Orlikowski (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 728-840-222
Simei Dorota Moskal (1. stopieñ mistrzowski)
www.wingtsun-koszalin.pl


Koszalin

Sifu Aleksander Orlikowski (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 728-840-222
Sifu Rados³aw ¦liwka (3. stopieñ mistrzowski),
Sifu Tomasz Gajda (2. stopieñ mistrzowski),
www.wingtsun-koszalin.pl


Ko³obrzeg

Sifu Aleksander Orlikowski (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 728-840-222
Sihing Bartosz Mejer (2. stopieñ mistzowski),
www.wingtsun-koszalin.plSopot

Sifu Norbert So³tysiak (3. stopieñ mistrzowski),
http://www.wtkungfu.plWoj. dolno¶l±skie


Wroc³aw

Sifu Andrzej Kominek (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 502 616 856
http://www.wingtsun.wroclaw.pl/Ma³opolska


Kraków

Sifu Dariusz Gradowski (4. stopieñ mistrzowski),
tel. 602 410 714
www.wt-system.pl


Woj. ³ódzkie

£ód¼

Sifu Jaros³aw Buæ (2. stopieñ mistrzowski)
http://www.wt-system.pl/


Woj. lubelskie


Sifu Jaros³aw Buæ (2. stopieñ mistrzowski)
http://www.wt-system.pl/


¦l±sk/Zag³êbie D±browskie

Katowice (poprzednio Sosnowiec)

Sifu Marcin B³aszak (3. stopieñ mistrzowski),
tel. 503 493 699
www.wing-tsun.co
R@F@L - 2011-01-14, 11:26
:
Tak jak napisa³ Sifu ze od nowego roku 2011 powsta³a -powstaje nowa sekcja WT w Sosnowcu wszystkich chetnych zapraszam na trening.

W ka¿d± niedzielê w godz. 13.00-16.00

Ul. Stefana Grota-Roweckiego 64

(Gimnazjum nr 14, sala gimnastyczna)

tel. 503 493 699 ;-)
Sifu - 2011-11-03, 19:53
:
We wrze¶niu 2011 otworzyli¶my now± szko³ê, tym razem w Radomiu. Zajêcia prowadzi uczeñ Sifu Marka i jednocze¶nie mój brat kung-fu - Sifu Marcin Grzywacz (2. st. mistrzowski).
Adres internetowy sekcji w Radomiu: http://www.kungfu-radom.pl
Sifu - 2011-12-22, 15:26
:
Od roku 2012 sekcja w województwie ¶l±ski przenosi siê do Katowic. Bêdziemy æwiczyæ na sali sportowej szko³y, na ul. Paderewskiego 46 (sp nr 12). ZAPRASZAMY!
R@F@L - 2011-12-23, 12:38
:
Sifu nowy rok nowe wyzwania ;-) wiêcej ludzi :-P
Sifu - 2011-12-23, 13:23
:
Damy radê;-)