Wing Tsun Polska

Techniki - Techniki Siu Nim Tao

Sifu - 2010-12-19, 19:33
: Temat postu: Techniki Siu Nim Tao
Je¶li chcecie co¶ (albo co¶ wiêcej) wiedzieæ na temat technik i formy SNT, piszcie.
yongchun - 2011-01-18, 12:58
:
Ja chcia³bym siê dowiedzieæ - sk±d siê wzie³y formy? i dlaczego praktycznie ka¿dy uczeñ Yip Mana robi je inaczej?

Mam jeszcze jedno pytanie: jaki jest sens pouk³adania ruchów w formach w takiej a nie innej kolejno¶ci? Czy ma to jaki¶ g³êbszy sens, czy jest dzie³em przypadku?
Sifu - 2011-01-18, 13:05
:
Formy SNT i CHK, z tego co wiadomo powsta³y ju¿ w Shaolin. S± u³o¿one wg stopnia trudno¶ci - np. najpierw wykonuje siê pojedyncze techniki jedn± rêk±, potem z³o¿one jedn± rêk±, a potem obiema. Formy BTZ i MYCH to zupe³nie inna historia. Wg legendy formê BTZ u³o¿y³ dr Leung Jan. A forma MYCH równie¿ powsta³a w Shaolin
Ka¿dy uczeñ Yip Mana robi je inaczej, bo sam Yip Man analizowa³ te formy i je zmienia³. Poza tym, uczniowie Yip Mana robi± je inaczej, bo chc± ¿eby ich w³asny system siê wyró¿nia³.
yongchun - 2011-01-18, 16:06
:
Sifu napisa/a:

Ka¿dy uczeñ Yip Mana robi je inaczej, bo sam Yip Man analizowa³ te formy i je zmienia³. Poza tym, uczniowie Yip Mana robi± je inaczej, bo chc± ¿eby ich w³asny system siê wyró¿nia³.


Nie chcê ¿eby to zabrzmia³o niegrzecznie, ale sk±d wiadomo, ¿e Yip Man nie zmienia³ form po to ¿eby siê wyró¿niæ, a jego uczniowie, poniewa¿ je analizowali? Bo Twoja wypowied¼ sugeruje, ¿e jego uczniowie zmieniaj± ca³kiem niepotrzebnie (niemerytorycznie formy), a Yip Man ca³kiem merytorycznie... Zreszt± Sijo te¿ zmieni³ ewidentnie formy (?)

A co z kolejno¶ci±? Czy w SNT ka¿da czê¶æ co¶ oznacza? Czy to ¿e kolejne czê¶ci zaczynaj± siê od pak sao, tan sao, bong sao ma jaki¶ sens, czy poprostu jest to zbiór lu¼no dobranych sekwencji do poæwiczenia?
Sifu - 2011-01-18, 22:15
:
O tym, czemu Yip Man zmienia³ formy wie najwiêcej Sijo. Ja wiem, ¿e i Yip Man i Sijo æwiczyli od wczesnej m³odo¶ci przez ca³e swoje ¿ycie. Dziêki tej w³a¶nie wiedzy i na jej podstawie próbowali dopracowaæ ca³y system, poniewa¿ ca³y czas wszystko analizowali. Sijo nie zmieni³ nic sam. Wszystko, co siê ró¿ni pochodzi od Mistrza Yip Mana, z ró¿nych okresów, w których naucza³. O szczegó³y trzeba pytaæ Jego.
Ja osobi¶cie uwa¿am, ¿e niewa¿ne, czy formy i techniki Sijo daleko odbiegaj± od tego, czego naucza³ Mistrz Yip Man, natomiast wa¿ne i istotne jest, ¿e jako¶æ tego, czego naucza obecnie, jest bardzo wysoka. Nie wybra³em i nie æwiczê Leung Ting Wing Tsun ze wzglêdu na sam± nazwê, czy tradycjê, tylko ze wzglêdu w³a¶nie na jako¶æ. W ksi±¿ce "Siu nim tao" jest fajne motto: "Je¶li zostaniesz znokautowany w walce, jakie znaczenie bêdzie mia³o, jak bardzo by³e¶ tradycyjny?" To te¿ element, o którym czêsto siê zapomina.
Oczywi¶cie, jak ju¿ wybra³em, to staram siê zachowaæ tradycjê wybranego przeze mnie systemu, bo moi Mistrzowie j± zachowuj±, ale nikt z Nich nie robi tego bezmy¶lnie, a je¶li cokolwiek zmienia, robi to po bardzo d³ugiej i dok³adnej analizie.

Sekwencje ruchów s± u³o¿one np. tak: wszystkie formy rêczne (SNT,CHK i BTZ) zaczyna siê od 4 bramek (tan > gan > kwun), ale w SNT ruchy te siê separuje, bo to jest pierwsza forma, w pozosta³ych - nie. To jest kod, który mówi o strefach ataku na ¶rodkowym poziomie i sposobach obrony takich ataków. Nastêpnie w SNT jest sekwencja sam pai fut - potrójnego pozdrowienia Buddy (yat tan > yee fok > sam pai fut), gdzie "zbiera siê" energiê wykonuj±c wolne i dok³adne ruchy i ³±cz±c je z odpowiednim sposobem oddychania. W drugiej czê¶ci formy - gdzie najwiêcej jest techniki gam sau (ju gam, yau gam, hau gam, ching gam) - roz³adowuje siê t± energiê, a w trzeciej zawarte s± kombinacje podstawowych technik. Wszystko jest tak u³o¿one, ¿eby forma by³a jak najkrótsza i jak najtre¶ciwsza; ¿eby nie powtarzaæ niepotrzebnie technik, ale ¿eby w sekwencjach zawarte by³y one wszystkie. To dotyczy ka¿dej formy, ale temat jest na tyle d³ugi, ¿e mo¿na by napisaæ na ten temat ca³± ksi±¿kê, wiêc najlepiej popro¶ swojego Sifu na treningu, ¿eby Ci dodatkowo na¶wietli³ sprawê.
wt - 2011-02-23, 01:35
:
W tym po¶cie kierujê tak± ma³± pro¶bê do SIFU, wrzucam tutaj obrazek ca³ej formy SIU NIM TAO http://piczasso.com/i/ff6x4.jpg , brakuje tylko miêdzy 3 i 4 pkt TAN SAU ale to szczegó³.
Pro¶ba jest taka ¿eby SIFU nazwa³ ka¿dy ruch formy w punktach tak jak jest napisane, poniewa¿ nie ka¿dy zna poszczególne nazwy wykonywanych ruchów a na pewno jest tu wielu ( ja te¿ poniewa¿ wszystkich nazw nie znam)co by siê chêtnie tego dowiedzieli ;-)
pyza - 2011-02-23, 07:29
:
Ja równie¿ przy³±czam siê do pro¶by. A tak na marginesie, to nie jest czasami wersja z VT, bo zdaje siê oni nie robi± podwójnego tan sau na pocz±tku, tylko od razu zaczynaj± od gan sau.
Sifu - 2011-02-23, 09:34
:
Najpierw kwestia pyzy: nie, to nie jest wersja z VT. Sijo 4 lata temu na seminarium mówi³, ¿e tak naprawdê sekwencjê 2x tan > 2x gan separuje siê tylko na poziomie pocz±tkuj±cym, ¿eby pocz±tkuj±cy widzieli i znali przej¶cie miêdzy technikami; ¿eby wiedzieli, ¿e przed gan sau jest tan sau. Formy CHK i BTZ zaczynaj± siê od 2x gan sau, ale przed samym gan rêce musz± przej¶æ przez pozycjê tan sau.
Poza tym jest jeszcze taka sprawa, ¿e Sijo czêsto na filmach i na plakatach pokazuje co¶ lekko zmienionego - specjalnie, ¿eby pó¼niej odró¿niæ tych, którzy siê ucz± z plakatów i filmów. Dla porównania wersja z plakatu Sijo te¿ zawiera tylko 2x gan.

http://www.google.pl/imgr...ved=0CBwQ9QEwAQ

Co do nazw, bêdzie to trochê wiêcej pisania, wiêc w wolnej chwili wszystko opiszê.
pyza - 2011-02-23, 10:37
:
Dziêki za wyja¶nienie Sifu. Ja pierwszy raz na ¿ywo VT/WT/WC zobaczy³em w wykonaniu Brytyjczyków (z linii Ving Tsun, chocia¿ oni nazywaj± siebie Wing Chun :-) ), i jako¶ mi siê tak skojarzy³o :-) Co ciekawe odno¶nie nazwy pierwszej formy Brytyjczycy s± niekonsekwentni, bo spotka³em siê, ¿e ró¿ni instruktorzy z linii Wong Shun Leung-a u¿ywaj± ró¿nych nazw: Siu Nim Tau, Siu Lim Tao, Sil Lum Tao, Sil Lim Tao itd.
Sifu - 2011-03-09, 11:39
:
wt napisa/a:
W tym po¶cie kierujê tak± ma³± pro¶bê do SIFU, wrzucam tutaj obrazek ca³ej formy SIU NIM TAO http://piczasso.com/i/ff6x4.jpg , brakuje tylko miêdzy 3 i 4 pkt TAN SAU ale to szczegó³.
Pro¶ba jest taka ¿eby SIFU nazwa³ ka¿dy ruch formy w punktach tak jak jest napisane, poniewa¿ nie ka¿dy zna poszczególne nazwy wykonywanych ruchów a na pewno jest tu wielu ( ja te¿ poniewa¿ wszystkich nazw nie znam)co by siê chêtnie tego dowiedzieli ;-)


Przepraszam, ¿e dopiero teraz, ale wcze¶niej nie bardzo mia³em wiêcej czasu, a temat jest do¶æ d³ugi:

Nazwy technik formy SNT w kolejno¶ci wykonywania:

1. czê¶æ:

Przybieranie pozycji Yee Chi Kim Yung Ma (tzw. pozycji "na kozio³ka", albo pozycji na znaku cyfry 2) > 2x tan sau > 2x gan sau > kwun sau > hau jarn > (lewa rêka) yat chi chung kuen (uderzenie proste, przebijaj±ce na kszta³t znaku s³oñca = wertykalne, a nie horyzontalne) > tan sau > huen sau > hau jarn (prawa) yat chi chung kuen > tan sau > huen sau > hau jarn > (lewa) tan sau > huen sau > wu sau > fok sau > huen sau > wu sau (sekwencjê fok > huen > wu powtarzamy 3x) > pak sau > ching cheung (uderzenie prost± d³oni±) > to samo na praw± stronê od tan > huen > wu... > pak > ching cheung;

2. czê¶æ:

juu gam sau (lewe gam sau) > yau gam sau (prawe gam) > 2x hau gam sau > 2x ching gam sau > 2x lan sau (lewa rêka na górze) > 2x fat sau > 2x lan sau (prawa rêka na górze) > 2x jam sau > 2x tan > 2x jat sau > 2x biu tze sau > 2x cheung kiu > 2x tie sau;

3. czê¶æ:

(lewa) pak sau > liu yip > wong cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > (lewa) ko tan sau (wysokie tan sau) > jam sau > guad sau > lau sau > huen sau (do wewn±trz) > dai wong cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > (lewa) bong sau > tan sau > farn cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > tut sau (zaczynamy od lewej) > lin wan kuen.


Na pocz±tku najistotniejsze s³owa to kuen - piê¶æ, da - uderzenie, jarn - ³okieæ, cheung - d³oñ oraz sau - rêka.
wt - 2011-03-09, 12:44
:
Sifu napisa/a:
wt napisa/a:
W tym po¶cie kierujê tak± ma³± pro¶bê do SIFU, wrzucam tutaj obrazek ca³ej formy SIU NIM TAO http://piczasso.com/i/ff6x4.jpg , brakuje tylko miêdzy 3 i 4 pkt TAN SAU ale to szczegó³.
Pro¶ba jest taka ¿eby SIFU nazwa³ ka¿dy ruch formy w punktach tak jak jest napisane, poniewa¿ nie ka¿dy zna poszczególne nazwy wykonywanych ruchów a na pewno jest tu wielu ( ja te¿ poniewa¿ wszystkich nazw nie znam)co by siê chêtnie tego dowiedzieli ;-)


Przepraszam, ¿e dopiero teraz, ale wcze¶niej nie bardzo mia³em wiêcej czasu, a temat jest do¶æ d³ugi:

Nazwy technik formy SNT w kolejno¶ci wykonywania:

1. czê¶æ:

Przybieranie pozycji Yee Chi Kim Yung Ma (tzw. pozycji "na kozio³ka", albo pozycji na znaku cyfry 2) > 2x tan sau > 2x gan sau > kwun sau > hau jarn > (lewa rêka) yat chi chung kuen (uderzenie proste, przebijaj±ce na kszta³t znaku s³oñca = wertykalne, a nie horyzontalne) > tan sau > huen sau > hau jarn (prawa) yat chi chung kuen > tan sau > huen sau > hau jarn > (lewa) tan sau > huen sau > wu sau > fok sau > huen sau > wu sau (sekwencjê fok > huen > wu powtarzamy 3x) > pak sau > ching cheung (uderzenie prost± d³oni±) > to samo na praw± stronê od tan > huen > wu... > pak > ching cheung;

2. czê¶æ:

juu gam sau (lewe gam sau) > yau gam sau (prawe gam) > 2x hau gam sau > 2x ching gam sau > 2x lan sau (lewa rêka na górze) > 2x fat sau > 2x lan sau (prawa rêka na górze) > 2x jam sau > 2x tan > 2x jat sau > 2x biu tze sau > 2x cheung kiu > 2x tie sau;

3. czê¶æ:

(lewa) pak sau > liu yip > wong cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > (lewa) ko tan sau (wysokie tan sau) > jam sau > guad sau > lau sau > huen sau (do wewn±trz) > dai wong cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > (lewa) bong sau > tan sau > farn cheung > tan sau > huen sau > hau jarn > to samo na praw± stronê do hau jarn > tut sau (zaczynamy od lewej) > lin wan kuen.


Na pocz±tku najistotniejsze s³owa to kuen - piê¶æ, da - uderzenie, jarn - ³okieæ, cheung - d³oñ oraz sau - rêka.


Sifu dziêki za rozpiskê,na pewno siê przyda :-)
R@F@L - 2011-03-10, 18:49
:
ufff jest tego troche :roll:
Hya - 2012-04-15, 13:43
:
Mam takie ma³e pytanko do Sifu, czy ³okieæ podczas wykonywania fat-sau w SNT powinien byæ skierowany w dó³ czy w bok?
Sifu - 2012-04-15, 23:29
:
Zdecydowanie w bok, poniewa¿ jest to HAU JARN, którego siê u¿ywa, kiedy stoisz bokiem lub ty³em do przeciwnika. Do uderzeñ w dó³ s±: kop jarn i jik jong jarn.